Mann og dame som går med hodelykter gjennom skogen ved skumring.

Den Trondhjemske postvei
Vestnes kommune

Hvor postveien skulle legges i terrenget ble bestemt etter at et par menn har gått opp hele strekningen og funnet den mest egnede ruta. Målet var å finne den billigste og retteste linjen i terrenget, som samtidig var trygg å ferdes etter.

Det billigste alternativet var å legge postveien over fjellet, og sende en postdreng på disse strekningene, heller enn å ro posten på fjordene. Å frakte post med båt ble dyrere siden det krevde to mann, mens postfrakt over fjellet kun krevde én mann.

I Vestnes er de rette linjene godt synlig, spesielt over Ørskogfjellet, men mye av veien oppe på fjellet ligger i myrområde og er derfor svært sårbar.

Vestnes Ellingsgaard Foto K Knudsen Fylkesfotoarkivet

Postveien kommer inn i Vestnes kommune gjennom en flott, autentisk postveitrase på Ørskogfjellet. Herfra ble veien utbygd frem til Remmem i 1789, før den ble forlenget frem til Helland ved Vestnesstraumen i 1823. Egen postekspedisjon kom på plass i 1815, men mye tyder på at Remmem var endeplassen for postveien helt frem til 1842.

I hjertet av Vestnes sentrum ligger den rødmalte bjelke- og sprengverksbrua som går over Vestnesstraumen. Brua fra 1844 hviler på et fundament av naturstein og er en viktig del av postveien og dens historie. Under byggingen av brua oppsto det flere uenigheter. Noen var redde for at brua skulle være til hinder for båttrafikken, mens andre fryktet at den skulle forstyrre østersen som kunne fanges der.

Traseen fra 1786 går videre og er i dag delvis sammenfallende både med en nyere trase fra 1880 og dagens europavei. Veien fortsetter forbi kirka og ned i Vestnesfjøra, hvor postbonden tok årene fatt for å ro posten over til Kringstadbukta i Molde.

Budbringeren

Budbringeren forteller...

Hvor postveien skulle legges i terrenget ble bestemt etter at et par menn har gått opp hele strekningen og funnet den mest egnede ruta. Målet var å finne den billigste og retteste linjen i terrenget, som samtidig var trygg å ferdes etter.

Det billigste alternativet var å legge postveien over fjellet, og sende en postdreng på disse strekningene, enn å ro posten på fjordene. Å frakte post med båt ble dyrere, siden det krevde to mann, mens postfrakt over fjellet krevde en mann.

Utdrag fra Gerhard Kjølås, Stranda bygdebok, andre del: Liv og Lagnad

Utvalgte parseller – Vestnes kommune

Vestnes Stikkrenne Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Ålesund – Kapteinbua i Fremstedalen (1786-trase)

Parsellen er den eldste av traseene som ble anlagt i 1780-åra og går i strak linje over Ørskogfjellet og ned til Fremstedalen.
Les mer
Vestnes Skysstasjon Ellingsgård Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Nyfonnsletta – Skorgeneskleiva

Parsellen går fra Kapteinbua nedenfor Nyfonnsletta og ned til veiknutepunkt på Skorgeneskleiva, hvor veien deler seg i to traseer – en fra 1830-årene og den andre fra 1780-årene.

Les mer
Gamlebrua over Straumen Vestnes kommune

Skorgeneskleiva – Vestnes

Ved Skorgeneskleiva deler postveien seg i to retninger, hvor traseen fra 1780-årene går gjennom byggefelt ned mot Skorgebukta og fortsetter parallelt langs strandlinja.
Les mer

Postveiens mangfold og muligheter i Vestnes

Far med 2 barn på fanget, sitter i skogen og peker mot noe spennende som oppe i trærne

Vestnes kommune har en flott, autentisk postveitrase på Ørskogfjellet som kan tilrettelegges for fotturer i samarbeid med Ålesund kommune. Det er en flott mulighet til å utvikle en felles sammenhengende turvei på 8-9 km som går fra Fremstedal til Valgermo i Ålesund kommune. Ruten bli et spennende turmål hvor det er mulig å gå kortere og lengre etapper. Veien går gjennom vekslende terreng, fra skog i dalen til myr- og våtmark i fjellet. Variasjonen i vegetasjon og naturmiljø, vil også kunne by på varierte naturopplevelser og dyreliv. Dagsturhytter er under planlegging av arkitekt og vil stå langs denne strekningen. Hyttene vil gi muligheter for enkel overnatting med kokeplater og toalett.

Kommunen har også en godt bevart veistrekning fra 1830-årene som går over Ørskogfjellet. Veien ligger på fastere grunn og er ikke like preget av myr- og våtmark som den eldste traseen fra 1780-årene. Denne strekning er fint til kortere turer og kan gås frem og tilbake på samme dag, og utgjør en lengde på 1,5 km en vei. Omtrent 700 meter av strekningen omfatter den yngste traseen, den andre halvdelen av veien er sammenfallende med den eldre traseen fra veiknutepunktet og frem til parkeringen i Fremstedal.

Traseen videre fra Fremstedal er sammenfallende med Europaveien frem til Skorgeneskleiva. Herfra er veien forsvunnet i forbindelse med boligutbygging, til den dukker opp som gresskledd vei i skogen på Brastad. Området her egner seg godt til å sette opp skilt og informere om postveien og hvor den har gått.

I Vestnes sentrum kan den flotte brua som går over sundet fremheves som en viktig del av postveien og dens historie. Ved en av bruovergangene kan det sette opp skilt med informasjon om hva slags type bru dette er og for eksempel en kort historikk om byggingen av den og veien. Her ville det også vært fint og hatt med noe om lokalhistorie knyttet til postleveranse for eksempel.

Veien ligger høyt i forhold til terrenget rundt. Einer og gresstorv som vokser på veikantene gjør at veien er godt synlig i forhold til annen vegetasjon. Veien ligger i myrområde med mye vann, dette forringer bevaringen av veien og gjør veien mer sårbar.