Dronebilde som viser en liten del av postveien gjennom en skog i Volda kommune

Den Trondhjemske postvei
Volda kommune

Postveien fra nåværende Vestland fylke og inn i Møre og Romsdal starter ved Kjøsepollen i Hornindal. En stund ble posten rodd inn til Grodåssanden. Men Europas dypeste innsjø, Hornindalsvatnet, kunne være utsatt for lumsk vind som skapte store bølger. Under slike forhold tok postbæreren seg fram på en kronglete og bratt sti over Kjøsahalsen. Tidlig på 1800-tallet ble det her bygd kjerrevei med høye murer "klistret" i bratthenget over Hornindalsvatnet, som ligger svart og brådypt langt der nede.

Familie på 4 triller syklene sine på en skogsvei

Postveiene i Volda kommune er bevart i ulik grad gjennom kommunen og bevaringskategoriene strekker seg fra godt bevarte veier til traseer som er sammenfallende med motorvei.

Volda kommune har flere spennende formidlingsmuligheter knyttet til postveien som kulturminne.

Et fokus kan være på strekningen Raftevollen – Orremyra, hvor det er plassert merkesteiner og rodesteiner langs veien. Denne kan være flott å vise frem som et eksempel på hvordan slike steiner sto plassert ved postveien, og gi opplevelse av hvordan det kan ha sett ut langs gamle veier da de var merket på denne måten.

Veitraseen fra Båtevika til Skavika kan istandsettes til å bli en av kommunens flotte turmål. Veien er allerede mye brukt som turvei, og med de rette tiltakene kan veien fremmes som historisk vandrerrute. Fokus på formidling om postveihistorie gjennom skilting og digitalt vil være med på å synliggjøre veien og dermed å skape interesse for både friluftsliv og historie.

Volda har noen vakre bruer, som Honndøla, hvor det kanskje kan letes frem historier fra bygging av bru og vei, og som kan være spennende i formidlingssammenheng.

Budbringeren

Budbringeren forteller...

Posten skulle gå dag og natt for postsekken skulle aldri være i ro. Postføreren var pålagt å bruke rundt to timer per mil. For å greie dette kravet måtte man gå 5,7 km i timen. Ved vanlig rask gange greier man kanskje 4 km i timen. Det sier seg selv at postbæreren måtte være i god form og kjenne ruten sin godt.

Tradisjonen forteller at et forsøk på postran fant sted på Kjøsahalsen i 1850-årene. Raneren hadde bygd en lauvhytte der han lå på lur med en ladd pistol. Pistolen skal visstnok ha klikket og de to sprang hver til sitt og raneren stakk etterhvert av til Amerika.

Utdrag fra Tore Gjæres "Over Ørskogfjellet i gamle dagar" og Ingemar Nordstrands "Postveien".

Utvalgte parseller – Volda kommune

Volda Hotel Grodaas Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 1

Grodås sentrum – Horndøla bru

Denne parsellen er i dag i stor grad dekket av asfaltert vei eller ligger under dyrket mark. Men strekningen har interesseverdi med sine fire bruer, hvor en fortsatt er i bruk til biltrafikk.
Les mer
Volda Horndøla bru Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 3

Raftevollen – Kommunegrense Stranda

For denne parsellen er det den grusede veistrekningen mellom Raftevollen og Orremyra som kan fremheves som et kulturminne med godt formidlingspotensiale. Strekningen har seks merkesteiner og to rodesteiner, i tillegg har den to hellebruer.
Les mer
Volda Kjøsapollen Grodås Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Kjøsapollen – Grodås sentrum

Parsellen har en flott turvei fra Båtevika til Skavika. Denne strekningen kan tilrettelegges med rasteplass på toppen av Halsen, hvor det kan plasseres benker og informasjonsskilt om postveien og posthistorie. Herfra er det også god utsikt over vannet og kan være en flott plass å innta nisten på.
Les mer

Postveiens mangfold og muligheter i Volda

Volda Horndøla bru Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 3

Parsellene som kan fremheves som satsingsområder for kommunen er parsell 1 og parsell 4,da disse strekningene er gode eksempler på både postvei og markering langs veien med merkesteiner.

Tilrettelegging, skjøtsel og istandsetting av postveien gjøres ut fra dens tilstand, og med minst mulig inngrep, slik at veien ikke endrer karakter. Det er viktig å bevare veiens utseende og form i størst mulig grad, for at dens historiske verdi opprettholdes. For et helhetlig skjøtsels- og istandsettingsarbeid av postveien oppfordres det til godt samarbeid kommunene imellom på hele strekningen. Postveien vil da kunne fremstå som et kulturminne hvor skjøtsel og istandsetting fremstår som en helhet.

Forslag til videre arbeid:

  1. En profesjonell prosjekthåndtering hvor kulturminnefaglige byggeledere og rådgivere påkobles i felt
  2. Viktig å huske på at arbeidet ved istandsetting av historisk vei er en byggeplass og da må alle HMS rutiner på plass.
  3. Kostnadsberegning for skjøtsel og istandsetting
  4. Samarbeid med kulturvernmyndigheter er viktig for korrekt utført istandsetting og skjøtsel.
  5. Opprette kontakt med grunneiere, historielag og andre som blir berørt/er relevante for postveien
  6. Lage en plan for årlig skjøtselsarbeid, hvem som har ansvar for det og i hvilket tidsrom det skal utføres.
  7. Ta stilling til om det kreves flere tiltak med veien enn de som er oppført i rapporten
  8. Eventuelt annet som kan dukke opp av arbeid knyttet til postveien
Deler av postveien i Volda er godt egnet til sykkel- og fotturer og bruken av merkesteiner og rodesteiner gir en fin kontrast til dagens moderne skilting av veier