Dronebilde som viser et langstrekke av postveien i Ålesund kommune

Den Trondhjemske postvei
Ålesund kommune

Nesten ni hundre menn fikk ansvaret for vedlikeholdet av Postveien gjennom det som i dag er Ålesund kommune. Det skulle være mellom 18 og 28 mann per rode. Fra byggestart i 1784 tok det hele 14 år før postruta var ferdig. Det hadde kostet mye, både i form av penger, slit og vonde rygger. Mange bønder hadde blitt sysselsatt og sendt på pliktarbeid for å utarbeide en sammenhengende postrute gjennom regionen. Godtgjørelsen var knapp men antakelig kjærkommen for mange av dise bøndene.

Nå kunne postjegeren ta i bruk den nye ruta, som fortsatt var strabasiøs og krevde sitt i all slags vær. Men det var selvsagt ikke bare postbærere som brukte postveien. Militære og sivile embetsmenn var rett som det var også ute på reise, og bøndene måtte da skysse disse gratis mellom de ulike skysstedene. En general med følge kunne kreve syv skysshester, en biskop kunne kreve fem. Og drengen eller bondesønnen som stilte hester til rådighet måtte springe ved siden av hesten for å ri den hjemover igjen.

Utdrag fra Tore Gjærdes bok "Over Ørskogfjellet i gamle dager"

2 gutter sitter utenfor et gammelt naust og ser på steiner som de har funnet på stranden

Postveien gjennom Ålesund kommune har mange vakre og særpregede delstrekninger som innbyr til familieutflukter, historiske vandringer og naturestetiske opplevelser. En lang, flott sammenhengende vandrerute på 8-9 km kan tilrettelegges for fotturer fra Valgermo til Fremstedal.

Variasjonen i vegetasjon og naturmiljø vil også kunne by på varierte naturopplevelser og dyreliv.

Naustene på Amdamsneset har spennende historier knyttet til seg og passer veldig godt i formidlingssammenhengen om postveien. Det eldste naustet i laftet tømmer skal være fra 1700-tallet og ble brukt som postnaust.

I det samme området står det også en rodestein og landingsvor (båtstø) i stein. Området er derfor et spennende sammensatt miljø hvor det er gode muligheter for en helhetlig formidling av postveihistorien og ulike elementer som kan forbindes med postleveransene på 1700- og 1800-tallet.

Holane har en vakker hvelvbru over kanalen og området fremstår som en idyllisk og fredelig plett. Den kan innby til naturfotografering og for den tegneglade - et harmonisk objekt å tegne. Her kan postveien og brua gi en følelse av å reise tilbake i tid, bort fra en hektisk hverdag. Opplevelsesverdien av veien og brua som historisk tilbakeblikk kan derfor være høy på slike steder.

De rette strekningene over Ørskogfjellet kjennetegner Postveiens arkitektoniske idè om rette linjeføringer. Området er allerede et yndet turmål og ved enkelte forbedringer av trasèen vil postveien her fremstå som et relevant kulturhistorisk turmål.

Skysstasjoner ble opprettet på utvalgte gårder langs veien, hvor bøndene hadde skyssplikt ovenfor adelen, kongen og embetsmenn. Fri skyss med hest og vogn skulle gå helt frem til neste skysstasjon, og det ble fort en heldagsjobb for bonden. I tillegg til skyss var også stasjonene et gjestgiveri med tilbud om overnatting og mat. Gården Nedre Lande er et eksempel på et slikt sted som har fungert som skysstasjon.

Poståpneriene var små postkontorer som ble opprettet på gårder, skysstasjoner og vertshus. Poståpneren hadde fullmakt til å åpne postskreppen for å ta ut og legge inn post. Ansvaret ble lagt på de som var lese- og skrivekyndige, som prester, embetsmenn eller gjestgivere. Det har eksistert et poståpneri langs strekningen Amdam – Ørskogfjellet og dette lå i Ørskog prestegård.

Budbringeren

Budbringeren forteller...

Ulv var vanlig på Ørskogfjellet i eldre tid, så helt uten fare var det ikke å ta seg fram over Ørskogfjellet. Det blir fortalt at både postførere og andre ble overrasket av sultne og skinnmagre beist som kom halsende. Ble hesten skremt kunne det gå riktig galt. Et område ved Måslia heter fortsatt Vargura. Det blir sagt at enslige bønder hengte et langt rep etter sleden når de kjørte over fjellet for å skremme ulvene fra å bli for nærående.

Vinteren 1798 ble det funnet en død mann langs postveien over Ørskogfjellet. I kirkeboka for Ørskog står følgende:

"...Denne Mand fandtes liggende død i Postveien øverst på Ørschoug-Fjældet d.19 Novemb. Efter min anmeldelse herom til Fogden, blev dette døde Legeme efter Amtets Ordre besigtiget af Chirurg Schladermund, som bevitner, at intet Tegn mærkedes til at den afdøde var ved Mord ombragt, men maa formodentlig være omomment enten af Frost, eller annen Sygdom, som haver overfaldt ham undervejs"

Utdrag fra Tore Gjæres bok "Over Ørskogfjellet i Gamle Dagar" og Ingemar Nordstrands "Postvegen"

Utvalgte parseller – Ålesund kommune

Mann og dame ute i hver sin kano

Amdamsneset – Lunden/Sjøholt

Denne parsellen har et postnaust fra 1700-tallet som ble brukt i forbindelse med postbåten, og her er det mulig å lete frem historier som kan være spennende utgangspunkt for formidling om postveihistorien.
Les mer
IMG 5506

Pinå/Gjerdsbrauta – Singlarbakken

Denne veistrekningen er den eldste av traseene som går i dette området. Langs denne parsellen finner man både ei hellebru, en steinhellekiste og en merkestein med brunavn.
Les mer
Familie på 4 sykler på en skogsvei

Singlarbakken – kommunegrense Vestnes

Fra bakketoppen, ved Haugsæter, er det et flott skue over veiens langstrakte linje nedover i Kvanndalen.
Les mer

Postveiens mangfold og muligheter i Ålesund

Mor og sønn sitter på huk ved en gammel bro

Ålesund kommune har en flott strekning på Ørskogfjellet som er verdt å fremheve og ta vare på for ettertiden. Her kan det gjøres tiltak med å gjøre veien bedre farbar og sette opp skilt for å vise frem postveien og turmuligheter i dette området.

Strekningen fra Amdam postnaust og over Hole og Kleivane er velegnet for turer med familien, enten på sykkel eller til fots. Området har vakre historiske kulturminner som gjør opplevelsen ekstra verdifull.

Men postveien gjennom kommunen trenger også riktig skjøtsel og vedlikehold og enkelte strekninger er allerede i en sårbar forfatning.

Kommunens satsingsområde anbefales for en sammenhengende strekning fra Valgermo langs den eldste traseen og fremmes gjennom godt samarbeid med Vestnes kommune for en helhetlig plan for tiltak som skal gjøres på postveien, særlig på Ørskogfjellet. Veistrekningen som går over fjellet er spesielt sårbar på grunn av beliggenheten i myr- og våtmarksområde, og det kreves derfor en grundigere vurdering av veien og hvilke tiltak som skal settes i verk, før arbeidet med postveien kan begynne. Det anbefales at det blir vurdert tiltak som gir best mulig bevaring av veien på sikt og som ikke sliter unødig på veien gjennom bruk. Enkelte steder som er spesielt sårbare, kan det vurderes å legge en trase ved siden av postveien, slik at ikke veien blir belastet unødvendig mye av ferdsel.

Tilrettelegging, skjøtsel og istandsetting av veien gjøres ut fra veiens tilstand, og med minst mulig inngrep, slik at veien ikke endrer karakter. Det er viktig å bevare veiens utseende og form i størst mulig grad, for at dens historiske verdi opprettholdes. For et helhetlig skjøtsels- og istandsettingsarbeid av postveien oppfordres det til godt samarbeid kommunene imellom, slik at dette arbeidet gjøres mest mulig likt på hele strekningen. Postveien vil da kunne fremstå som et kulturminne hvor skjøtsel og istandsetting fremstår som en helhet. Vurdering av tiltak gjøres i samarbeid med kulturvernmyndighetene for en best mulig bevaring av postveien.

Forslag til videre arbeid:

  1. En profesjonell prosjekthåndtering hvor kulturminnefaglige byggeledere og rådgivere påkobles i felt
  2. Viktig å huske på at arbeidet ved istandsetting av historisk vei er en byggeplass og da må alle HMS rutiner på plass.
  3. Kostnadsberegning for skjøtsel og istandsetting
  4. Samarbeid med kulturvernmyndigheter er viktig for korrekt utført istandsetting og skjøtsel.
  5. Opprette kontakt med grunneiere, historielag og andre som blir berørt/er relevante for postveien
  6. Lage en plan for årlig skjøtselsarbeid, hvem som har ansvar for det og i hvilket tidsrom det skal utføres.
  7. Ta stilling til om det kreves flere tiltak med veien enn de som er oppført i rapporten
  8. Eventuelt annet som kan dukke opp av arbeid knyttet til postveien
Ålesund kommune har mange muligheter til å utvikle og formidle om postveien og posthistorie.