Respekt for kulturarven

I Møre og Romsdal er det totalt 8 kommuner som har en del av postveien som kulturminne og disse strekningene har i 2019 og i sommer 2020 blitt kartlagt og registrert på nytt. Arbeidet har omfattet en visuell overflateregistrering av veien og veirelaterte kulturminner. Målet har vært å vurdere tilstanden og behovet for istandsetting og skjøtsel på veien og kulturminner.

For fylkeskommunen er det av stor interesse å finne ut hvordan tilstanden på veistrekningene er i dag og hvilke som har potensiale for istandsetting, slik at de kan brukes til tur og/eller sykkelveier. Arbeidet er en mulighetsstudie for å undersøke hvordan postveien kan fremmes som kulturminne i fylket. Veitraseen gjennom fylket skal løftes frem som et viktig kulturminne og skape interesse for post- og veihistorie, inspirere til bruk av naturen og gi en god opplevelsesverdi, både lokalt i kommunene og som helhet for fylket.

Veitraseene er vurdert visuelt ut fra hvordan de ser ut i dag, hvilke skader og endringer som har oppstått på veien siden forrige registrering i 1993. Veiens synlighet i landskapet har vært viktig å vurdere i forhold til grad av gjengroing og hvor det bør gjøres skjøtselsarbeid.

Behovet for restaurering/istandsetting av veien er vurdert ut fra størrelsen på skader forårsaket av naturprosesser. Synligheten er sentralt i forhold til veien som kulturminne og for å kunne legge til rette for turmuligheter med historisk innblikk. Veien som helhet, og i sammenheng/relasjon med andre kulturminner som ligger langs en strekning, kan også vurderes ut fra opplevelsesverdien den vil ha for brukere av veien.

Til å utarbeide rapporter for de ulike strekningene gjennom fylket har Siw Helen Myrvoll Grønland vært ansvarlig prosjektleder. Arbeidet med kartlegging av postveien har vært omfattende og viktig.

Mor og sønn sitter på huk ved en gammel bro